Sales Representative, Mazowieckie Voivodeship

Beckman Coulter

Beckman Coulter

Sales & Business Development
Warsaw, Poland
Posted on Monday, June 10, 2024

In our line of work, life isn’t a given - it’s the ultimate goal. When life takes an unexpected turn, our technology and solutions enable caregivers to make informed diagnostic decisions to improve patient care. This is our shared purpose at Radiometer and what unites all +4000 of us - no matter our roles or where in the world we’re located. Creating impactful innovations like ours, doesn’t happen overnight - it requires uncompromising persistency, passion, and a desire to make a difference. Here, you can learn, grow, and chart an uncommonly diverse career.

Radiometer is proud to work alongside a community of six fellow Diagnostics Companies at Danaher. Together, we’re working at the pace of change to improve patient lives with diagnostic tools that address the world’s biggest health challenges.

The Sales Representative for Radiometers is responsible for achieving set sales targets.

This position is part of the Sales Department, covering the Mazowieckie Voivodeship and will be remote with approximately 80% of the time will be spent in the field and 20% in the home office. At Radiometer, our vision is to improve global healthcare through reliable, fast and simple patient diagnosis.

You will be part of the sales team and will report to the Sales Manager. If you thrive in a multi-functional role and want to help build a world-class sales organisation - read on.

In this role, you will have the opportunity to:

 • Cultivate and maintain strong relationships with healthcare professionals, effectively promoting Radiometer products and solutions to meet their needs.

 • Conduct strategic trade negotiations to establish mutually beneficial agreements that drive sales growth and market penetration.

 • Prepare customized and persuasive commercial offers, tailored to the specific requirements of each customer, to maximize success in closing deals.

 • Utilize our advanced CRM system to accurately track and document daily activities, ensuring seamless communication and coordination within the sales team.

 • Implement and execute comprehensive sales plans within the designated region, leveraging market insights and opportunities to drive sustainable revenue growth.

The essential requirements of the job include:

 • University or college degree in a medical or related field

 • First clinical sales experience gained in the medical device or pharmaceutical industry

 • Knowledge of Polish and good level of English (B1 or higher)

 • Communication: Strong verbal and written communication skills

 • Ability to build and develop customer relationships

It would be a plus if you also possess:

 • knowledge of public procurement law and tender law

 • Adaptability: Ability to excel under pressure

W naszej pracy życie nie jest czymś oczywistym - jest ostatecznym celem. Kiedy życie przybiera nieoczekiwany obrót, nasza technologia i rozwiązania umożliwiają opiekunom podejmowanie świadomych decyzji diagnostycznych w celu poprawy opieki nad pacjentem. To jest nasz wspólny cel w Radiometer i to, co jednoczy nas wszystkich +4000 - bez względu na nasze role i miejsce na świecie, w którym się znajdujemy. Tworzenie wpływowych innowacji, takich jak nasze, nie dzieje się z dnia na dzień - wymaga bezkompromisowej wytrwałości, pasji i chęci wprowadzania zmian. Tutaj możesz się uczyć, rozwijać i planować niezwykle zróżnicowaną karierę.

Radiometer z dumą współpracuje ze społecznością sześciu innych firm diagnostycznych w Danaher. Razem pracujemy w tempie zmian, aby poprawić jakość życia pacjentów dzięki narzędziom diagnostycznym, które odpowiadają na największe wyzwania zdrowotne na świecie.

Przedstawiciel handlowy Radiometer jest odpowiedzialny za osiągnięcie ustalonych celów sprzedażowych.

Stanowisko to jest częścią Działu Sprzedaży, obejmuje teren województwa mazowieckiego i będzie miało charakter hybrydowy tj. ok 80% czasu to praca w terenie, a 20 % to home office. Naszą wizją w Radiometer jest poprawa globalnej opieki zdrowotnej poprzez niezawodne, szybkie i łatwe diagnozowanie pacjentów.

Będziesz częścią zespołu sprzedaży i będziesz raportować do Dyrektora Sprzedaży. Jeśli dobrze się czujesz w wielofunkcyjnej roli i chcesz pracować nad budowaniem światowej klasy organizacji sprzedaży - czytaj dalej.

Na tym stanowisku będziesz mieć możliwość

 • Kultywować i utrzymywać silne relacje z pracownikami służby zdrowia, skutecznie promując produkty i rozwiązania Radiometer w celu zaspokojenia ich potrzeb.

 • Prowadzić strategiczne negocjacje handlowe w celu ustalenia wzajemnie korzystnych umów, które napędzają wzrost sprzedaży i penetrację rynku.

 • Przygotowywanie spersonalizowanych i przekonujących ofert handlowych, dostosowanych do konkretnych wymagań każdego klienta, aby zmaksymalizować sukces w zamykaniu transakcji.

 • Korzystanie z naszego zaawansowanego systemu CRM w celu dokładnego śledzenia i dokumentowania codziennych działań, zapewniając płynną komunikację i koordynację w zespole sprzedaży.

 • Wdrażanie i realizacja kompleksowych planów sprzedaży w wyznaczonym regionie, wykorzystując wiedzę o rynku i możliwościach, aby zapewnić zrównoważony wzrost przychodów.

Podstawowe wymagania na tym stanowisku obejmują

 • Wykształcenie wyższe lub średnie w dziedzinie medycznej lub pokrewnej

 • Prawo jazdy: Prawo jazdy kategorii B

 • Język: Biegła znajomość języka polskiego oraz dobra znajomość języka angielskiego (B1 lub wyższy)

 • Komunikacja: Silne umiejętności werbalne i pisemne

 • Zdolność adaptacji: Zdolność do pracy w zespole

Dodatkowym atutem będzie posiadanie:

 • znajomość prawa zamówień publicznych - prawa przetargowego

At Danaher we bring together science, technology and operational capabilities to accelerate the real-life impact of tomorrow’s science and technology. We partner with customers across the globe to help them solve their most complex challenges, architecting solutions that bring the power of science to life. Our global teams are pioneering what’s next across Life Sciences, Diagnostics, Biotechnology and beyond. For more information, visit www.danaher.com.

At Danaher, we value diversity and the existence of similarities and differences, both visible and not, found in our workforce, workplace and throughout the markets we serve. Our associates, customers and shareholders contribute unique and different perspectives as a result of these diverse attributes.