Field Service Engineer Benelux

Leica Microsystems

Leica Microsystems

Software Engineering
1671 Medemblik, Netherlands
Posted on Tuesday, March 19, 2024

Werken bij Cytiva betekent dat je voorop loopt bij het bieden van nieuwe oplossingen om de menselijke gezondheid te transformeren. Onze geweldige klanten ondernemen levensreddende activiteiten, variërend van fundamenteel biologisch onderzoek tot de ontwikkeling van innovatieve vaccins, nieuwe medicijnen en cel- en gentherapieën.

Bij Cytiva kun je jezelf en ons voortdurend verbeteren door te werken aan uitdagingen die er echt toe doen, met mensen die voor elkaar, onze klanten en hun patiënten zorgen. Met medewerkers in meer dan 40 landen is Cytiva een plek waar elke dag een leermogelijkheid is, zodat u uw carrière kunt laten groeien en uw vaardigheden op de lange termijn kunt uitbreiden.

Als onderdeel van het biotechnologiesegment bij Danaher brengen we toegewijde technische expertise en talent samen om de volgende generatie levensveranderende therapieën te ontwikkelen.

De Field Service Engineer Benelux verzorgt de dagelijkse servicebehoeften van de apparatuur van de klant door de klanttevredenheid te vergroten.

Deze functie maakt deel uit van de Field Service Organisatie in Nederland en zal volledig op afstand plaatsvinden. Bij Cytiva is het onze visie om toekomstige therapieën te bevorderen, van ontdekking tot levering.

In deze rol krijg je de kans om:

• Probleemoplossing, installatie, onderhoud, validatie en servicereparatiebehoeften op apparatuur in een GMP-omgeving

• Instructies voor preventief onderhoud en veldwijzigingen

• Het onderhouden van dagelijkse communicatie met klanten om een oplossing en nauwkeurige opvolging te garanderen, wat leidt tot klanttevredenheid.

• Gereedschappen en testapparatuur nauwkeurig onderhouden en ervoor zorgen dat ze gekalibreerd zijn.

• Voldoen aan gezondheids- en menselijke diensten, milieu, gezondheid en veiligheid en/of alle andere toepasselijke wettelijke vereisten.

• Het toepassen van het juiste proces om problemen met de klantenservice op te lossen en het uitvoeren van een analyse van de hoofdoorzaken die zal leiden tot een effectieve probleemoplossing.

• Reizen is vereist.

De essentiële vereisten van de functie zijn onder meer:

• Opleiding op bachelorniveau in biomedische of elektrotechniek, werktuigbouwkunde, elektronica of automatisering

• Ervaring of sterke interesse in het diagnosticeren en repareren van mechanische, elektromechanische en/of elektronische apparatuur.

• Hoge integriteit. Vermogen om onder druk van de klant te werken en te reizen in een gereguleerde omgeving

• Operationele kennis gerelateerd aan computers (Windows OS, PC, server), netwerken en database sterke plus

• Engels vereist, Nederlands en/of Frans is een plus.

Het zou een pluspunt zijn als je ook ervaring hebt met:

· Heeft al eerder in een buitendienstrol gewerkt.

· Kennis over de farmaceutische industrie

Bij Cytiva geloven we in het ontwerpen van een beter, duurzamer personeelsbestand. We erkennen de voordelen van flexibele werkregelingen op afstand voor in aanmerking komende functies en streven ernaar verrijkende carrières te bieden, ongeacht de werkregeling. Deze functie komt in aanmerking voor een telewerkregeling waarbij u op afstand vanuit uw huis kunt werken. Aanvullende informatie over deze regeling voor werken op afstand wordt verstrekt door uw interviewteam. Ontdek de flexibiliteit en uitdaging die werken bij Cytiva kan bieden.

Be part of something altogether life-changing!

Working at Cytiva means being at the forefront of providing new solutions to transform human health. Our incredible customers undertake life-saving activities ranging from fundamental biological research to developing innovative vaccines, new medicines, and cell and gene therapies.

At Cytiva you will be able to continuously improve yourself and us – working on challenges that truly matter with people that care for each other, our customers, and their patients. With associates across 40+ countries, Cytiva is a place where every day is a learning opportunity – so you can grow your career and expand your skills in the long term.

Forming part of the Biotechnology segment at Danaher, we bring together dedicated technical expertise and talent to develop the next generation of life-changing therapeutics.

The Field Service Engineer Benelux handles the daily service needs of the customer’s equipment by driving customer satisfaction.

This position is part of the Field Service Organization located in the Netherlands and will be fully remote. At Cytiva, our vision is, to advance future therapeutics from discovery to delivery.

In this role, you will have the opportunity to:

• Troubleshooting, installation, maintenance, validation and service repair needs on equipment in GMP environment

• Preventative Maintenance and Field Modification Instruction

• Maintaining daily communications with customers to ensure resolution and accurate follow-up, leading to customer happiness.

• Maintaining tools and test equipment accurately and ensuring they are calibrated.

• Meeting Health and Human Services, Environment Health and Safety and/or all other applicable regulatory requirements.

• Applying the right process to resolve customer service delivery issues and conducting root cause analysis that will lead to effective problem solving.

• Travel is required.

The essential requirements of the job include:

• Bachelor level education in Biomedical or Electrical Engineering, Mechanical, Electronic or Automation

• Experience or strong interest in diagnosing and repairing mechanical, electromechanical, and/or electronic equipment.

• High integrity. Capability of working under customer pressure and travel in a regulated environment

• Operation knowledge related to computers (Windows OS, PC, server), networks and database strong plus

• English required, Dutch and/or French is a strong Plus.

It would be a plus if you also possess previous experience in:

· Already worked in a Field Service role before.

· Knowledge about the Pharmaceutical Industry

At Cytiva we believe in designing a better, more sustainable workforce. We recognize the benefits of flexible, remote working arrangements for eligible roles and are committed to providing enriching careers, no matter the work arrangement. This position is eligible for a remote work arrangement in which you can work remotely from your home. Additional information about this remote work arrangement will be provided by your interview team. Explore the flexibility and challenge that working for Cytiva can provide.

At Danaher we bring together science, technology and operational capabilities to accelerate the real-life impact of tomorrow’s science and technology. We partner with customers across the globe to help them solve their most complex challenges, architecting solutions that bring the power of science to life. Our global teams are pioneering what’s next across Life Sciences, Diagnostics, Biotechnology and beyond. For more information, visit www.danaher.com.

At Danaher, we value diversity and the existence of similarities and differences, both visible and not, found in our workforce, workplace and throughout the markets we serve. Our associates, customers and shareholders contribute unique and different perspectives as a result of these diverse attributes.